Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Komarów-Osada

Urząd Gminy Komarów-Osada - informacje

Dane teleadresowe

Adres
ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
Powiat Zamojski
Telefon
(84) 6153102
(84) 6153132
(84) 6153184
Fax
(84) 6153185
E-mailStrona internetowa
NIP
921-15-22-579
REGON
000535296

Herb Gminy Komarów-Osada

Herb Gminy Komarów-Osada

Położenie Urzędu Gminy Komarów-Osada

Dodatkowe informacje

 

Urząd Gminy Komarów-Osada pracuje:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30,

wtorek w godz. 8:00 - 16:00

____________________________________________

WAŻNE!!!

W związku z wyłączeniem adresu skrzynki pocztowej komarow@lublin.uw.gov.pl prosimy o kierowanie wszelkich informacji przesyłanych drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Komarów-Osada lub Gminy Komarów-Osada na adres poczta@komarow.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00

Wójt lub Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00.

Jeśli wtorek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

====================================================

Należności z tytułu podatków i opłat oraz realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wynikającej z zapisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej można wpłacać wyłącznie na konto:

Urząd Gminy Komarów-Osada

Powiatowy Bank Spółdzielczy Zamość o/Komarów
98 9644 0007 2001 0050 0539 0002

 

====================================================

!!! OBOWIĄZUJĄCY NR KONTA BANKOWEGO

URZĘDU GMINY KOMARÓW-OSADA DO WPŁATY

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

PBS ZAMOŚĆ O/KOMARÓW Nr 25 9644 0007 2010 0050 0539 0090

_____________________________________________________________

GMINA KOMARÓW-OSADA

NIP 922-27-36-172

REGON 950368500

____________________________________________

 

Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Komarów-Osada

jest Pani Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych

jest Pani Agnieszka Błaziak, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)     Administratorem Państwa danych jest Gmina Komarów Osada reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, telefon kontaktowy 84 615 31 02, adres mailowy: poczta@komarow.pl)

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw
 i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

4)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5)     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)     Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym takim jak np. podmiotom świadczącym obsługę w zakresie nadzoru eksploatacyjnego i aktualizacji systemów wykorzystywanych przy realizacji zadań gminy, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 _________________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1485) organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum kryzysowe, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywana liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia,
  4. zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

 Strona główna urzędu

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Administrator Administrator
Data wytworzenia informacji:
20-05-2024
Osoba wprowadzająca informację:
Wszoła Agnieszka
Dodano do BIP dnia:
20-05-2024 15:07:37